Privacy Statement Huisartsenpraktijk Parkplantsoen in Amsterdam

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk HAP Parkplantsoen heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd) van patiëntengegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntengegevens

 • Patiëntengegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
 • Doeleinden zijn gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, doorverwijzing, overdracht) en gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit.

Verwerking van algemene patiëntengegevens, gezondheidsgegevens
Algemene patiëntengegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.
 • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
 • Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan

* verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.

Organisatie van de informatiebeveiliging

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntengegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntengegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel 15 jaar bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk HAP Parkplantsoen treedt in werking op 01-07- 2017 en is gepubliceerd op de website van de praktijk.